No tweets to display


Zamówienia publiczne szkolenia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SZKOLENIA
Dynamiczna ewaluacja prawodawstwa wymusza oczywistą potrzebę aktualizacji wiedzy i jej stałego podnoszenia, co realizowane jest zwykle w formie szkoleniowej.
Zamówienia publiczne należą do ważnych zagadnień z zakresu finansów o rozległej tematyce rozwiązań prawnych. Zmiany przepisów ustawowych bezpośrednio wpływają na relacje miedzy zamawiającym a wykonawcą możliwości podejmowania przez zamawiającego środków ochrony prawnej.
Szkolenia z zakresu zamówień publicznych stanowią profesjonalne kompendium praw i obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. Obejmują szeroką grupę osób kwalifikowanych zajmujących się zagadnieniami finansowymi i pozostającymi w różnej hierarchii zawodowej. Należą do nich m. in.: pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej: urzędów marszałkowskich, starostw, jednostek administracji, urzędów w zamian i gmin oraz urzędów pracy. Znaczną grupę osób kwalifikujących się do szkoleń stanowią wykonawcy zamówień publicznych jak: pracownicy firm, uczelni, szpitali i służbach mundurowych: Policji, wymiarze sprawiedliwości, Straży miejskiej, straży pożarnej itp. Jednostki te w celu obsługi zamówień publicznych często zatrudniają pracowników na stanowiskach specjalistów ds. zamówień publicznych.
Programy szkoleń dostosowane są do poziomu początkującego i zaawansowanego, zwłaszcza polecane są dla osób rozpoczynających pracę w tym zakresie.
Szkolenia dotyczące zamówień publicznych prowadzą wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i firmy szkoleniowe.
Do głównych celów szkoleń z zakresu zamówień publicznych należą znajomość:
· rynku zamówień publicznych i jego specyfiki;
· podstaw prawnych i regulacji systemu zamówień publicznych;
· środków lustracji prawnej w kontekście unieważnień, odwołań i skargi;
· zagrożeń i korzyści z udziału w rynku zamówień publicznych;
· praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania wiedzy obejmującej wybrane aspekty realizacji zamówień publicznych;
· zasad i warunków udzielania lub ubiegania się o zamówienia publiczne;
· zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
· specyfikacji ważniejszych warunków zamówienia i zasad szacowania wartości zamówienia;
· tworzenia ogłoszeń o zamówieniu;
· trybów negocjacyjnych;
· specyfikacji ważniejszych warunków zamówienia i oceny ofert;
· oceny wiarygodności wykonawcy;
· zasad funkcjonowania i odpowiedzialności komisji przetargowej;
· zasad postępowania o unieważnieniu przetargu;
· roli i znaczenia systemu zamówień publicznych;
· zasad dokumentowania zamówień publicznych;
· procedur dotyczących zamówień publicznych w niektórych krajach UE.


Formy szkoleń doskakują: prelekcje i wykłady obrazowe, warsztaty i ćwiczenia tematyczne, dyskusje, pracę indywidualna, pokazy z wykorzystaniem środków audio wizualnych, prezentacji multimedialnych, filmów, komputera, zajęcia praktyczne. Materiały pomocnicze: materiały dydaktyczne.
Zamówienia publiczne szkolenia, zwykle kilku dniowe, prowadzone są zespołowo, na ogół w niewielkich grupach zajęciowych. Zwykle stosowane są także konsultacje indywidualne oraz poszkoleniowe. Ważną pomoc dla uczestników szkoleń stanowią materiały informacyjno-promocyjne związane z funkcjonowaniem rynku zamówień publicznych w formie publikacji i nośników CD/DVD.
W realizacji szkoleń bardzo istotną rolę – ze względu na ich specyfikę – pełni indywidualne podejście do uczestników, wysoki poziom wiedzy prowadzących zajęcia oraz umiejętność jej atrakcyjnego przekazu.
Udział w szkoleniu ma na celu uzyskanie przez uczestników oczekiwanego przez pracodawcę poziomu kompetencji i umiejętności, co potwierdza dyplom ukończenia szkolenia.

 
credit
© Informator szkoleniowy - Zamówienia publiczne